Graduat en educació secundària obligatòria

Per obtenir el títol de graduat o graduada en educació secundària hi ha tres opcions:

 • assistir a un centre o una aula de formació de persones adultes durant un curs acadèmic i assolir els objectius del cicle,
 • estudiar a l’Institut Obert de Catalunya (IOC) o
 • presentar-se a la prova lliure que es convoca dues vegades l’any. Per poder fer aquesta prova cal tenir complerts els 18 anys.


Convocatòria de 2010

El Departament d’Educació convoca la prova lliure per a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria.

Calendari

Inscripció a la prova: del 14 al 21 d’abril del 2010

– Llista provisional de persones admeses: 28 d’abril del 2010
– Termini per presentar reclamacions i la documentació: del 29 d’abril al 6 de maig del 2010
– Publicació de la llista definitiva de persones admeses: 13 de maig del 2010

Prova: 26 i 27 de maig del 2010

– Publicació de les qualificacions provisionals: 14 de juny del 2010
– Publicació de les qualificacions definitives: 29 de juny del 2010
– Lliurament de certificats: a partir del 29 de juny del 2010

Totes aquestes llistes es publiquen als taulers d’anuncis dels centres examinadors i en aquesta pàgina.


Convalidacions d’àmbits

Les persones que han cursat determinats ensenyaments poden sol·licitar-ne la convalidació i quedar exemptes d’examinar-se dels àmbits que es consideren equivalents a aquests ensenyaments.
La convalidació d’un o més àmbits s’ha d’indicar en la sol·licitud d’inscripció (cal marcar la casella corresponent).

Les persones que demanen una o més convalidacions han de presentar, entre el 29 d’abril i el 6 de maig del 2010, al centre triat per fer l’examen, la documentació següent:
– l’original del llibre d’escolaritat o
– l’original del l’historial acadèmic on constin aprovats els ensenyaments que poden ser equivalents o
– un certificat de qualificacions emès pel centre on es van cursar els ensenyaments que poden ser equivalents.

Els butlletins de notes no són, en cap cas, documents acreditatius.


Exempció de llengua catalana

Les persones que acreditin menys d’un any de residència a Catalunya i que amb anterioritat no hi hagin estat escolaritzades, abans de la inscripció a la prova poden sol·licitar al Servei d’Immersió i Ús de la Llengua del Departament d’Educació l’exempció de la llengua catalana.

Les persones que obtinguin l’exempció no han de fer els exercicis específics de llengua catalana de l’àmbit de la comunicació.

La sol·licitud s’ha de fer abans d’inscriure’s a la prova al Servei d’Immersió i Ús de la llengua del Departament d’Educació. Un cop obtinguda l’exempció, cal presentar-la al centre examinador entre el 29 d’abril i el 6 de maig del 2010.


Inscripció

La inscripció a la prova es pot fer:

– Per Internet (per tenir un document que acrediti que s’ha fet la inscripció cal fer una impressió de la pantalla de confirmació del tràmit).

– Per telèfon al número d’atenció ciutadana 012. En el moment de fer la inscripció, la persona que telefona rep un número que serveix per acreditar que s’ha inscrit a les proves.

Les persones amb discapacitats físiques, psíquiques o sensorials o altres trastorns i que tenen la condició legal de disminució poden sol·licitar l’adaptació de la prova i/o els recursos addicionals necessaris per desenvolupar-la.

Aquestes persones han de presentar la sol·licitud d’adaptació durant el període d’inscripció.

Centres on es fa la prova

 • CFA Freire: Via Favència, 254, Barcelona, 933 534 419.
 • CFA Maria Rúbies: Via Laietana, 18, 8è, Barcelona, 933 103 094.
 • CFA Manuel Sacristán: Via Laietana, 16, baixos, Barcelona, 934 812 767.
 • CFA Can Serra: Andorra, 12-14, Hospitalet de Llobregat, 934 384 061.
 • CFA Fondo: Irlanda, 39, Santa Coloma de Gramenet, 933 866 732.
 • CFA Manuel Fernández: Frederica Montseny, 1, Sant Adrià de Besòs, 934 622 364.
 • CFA Arquitecte Jujol: Timbaler del Bruc, 2, Sant Joan Despí, 933 736 758.
 • CFA Pau Casals: Terrassa, 61, Rubí, 935 887 704.
 • CFA Can Marfà: Camí Ral, 257, Mataró, 937 907 795.
 • CFA Les Bernardes: Sant Dionís, 40-42, Salt, 972 241 410.
 • CFA Joan Carles I: La Mercè, 1 (casal cívic), Lleida, 973 267 466.
 • CFA Tarragona: perllongació carrer B, s/n (barri de Riu Clar), Tarragona, 977 551 888. La prova es fa al Complex Educatiu de Tarragona (antiga Universitat Laboral) a l’Autovia de Salou, s/n, de Tarragona.
 • CFA Jacint Carrió i Vilaseca: plaça Cots, 5-7, Manresa, 938 741 136.
 • CFA Maria Verdaguer: Avinyonet, 38, Figueres, 972 673 069

Estructura de la prova

La prova té tres àmbits que contenen les diverses àrees del currículum d’educació secundària:

Àmbit de la comunicació (4 hores)
– Prova de llengua i literatura catalanes (100 punts; cal obtenir-ne com a mínim 40 per aprovar l’àmbit de la comunicació).
– Prova de llengua i literatura castellanes (100 punts, cal obtenir-ne com a mínim 40 per aprovar l’àmbit de la comunicació).
– Prova de llengua estrangera: anglès o francès (100 punts)

La nota d’aquest àmbit és la mitjana de les tres notes però cal obtenir un mínim de 40 punts en la prova de llengua catalana i en la de llengua castellana per superar l’àmbit, encara que la mitjana sigui 5 o superior.

Àmbit cientificotecnològic (3 hores)
– Matèries: ciències de la naturalesa, matemàtiques, tecnologies i aspectes relacionats amb la salut i el medi ambient.

En l’avaluació dels exercicis es té en compte el plantejament, la resolució i la solució del problema. Els exercicis incomplets reben la puntuació proporcional corresponent.

Àmbit social (2 hores)
– Matèries: ciències socials, geografia i història, educació per a la ciutadania i aspectes d’educació visual i plàstica i música.


Qualificació de la prova

La qualificació (insuficient, suficient, bé, notable, excel·lent o no presentat) és global per a cada àmbit; també es dóna en números (de l’1 al 10, sense decimals). Per obtenir el títol de graduat cal superar els tres àmbits.

Un cop superat un dels àmbits es manté la qualificació en convocatòries posterior i, per tant, no cal tornar-se’n a examinar.

Les persones que vulguin revisar l’examen ho han de sol·licitar per escrit entre el 15 i el 21 de juny del 2010; la sol·licitud s’ha de presentar al registre del centre on s’ha fet la prova, adreçat al president o la presidenta de la comissió avaluadora.


Models de proves

Normativa

Resolució de 16 de març de 2010, per la qual es nomenen les comissions avaluadores del procés de proves per obtenir el certificat de formació instrumental i el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria (GESO)

Resolució EDU/586/2010, de 2 de març, per la qual es convoquen les proves lliures per a l’obtenció del certificat de formació instrumental i per a l’obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria per a persones de més de 18 anys

Ordre EDU/18/2010, de 15 de gener, d’organització de les proves lliures per a l’obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria per a persones majors de divuit anys

Ordre BEF/267/2003, de 3 de juny, per la qual es regulen les proves específiques per a l’obtenció del certificat de formació instrumental per a persones majors de divuit anys