El Departament d’Educació ha creat el Programa per a la promoció de l’excel·lència en ciències, tecnologia i matemàtiques amb l’objectiu de detectar les vocacions i l’alt rendiment entre l’alumnat en aquests àmbits.
Una de les primeres mesures d’aquest pla és la constitució del grup de treball per a l’excel·lència educativa, que s’ha presentat oficialment aquesta tarda. Aquest òrgan consultiu està format per una trentena d’experts de l’àmbit universitari, no universitari, de primària i de secundària.
La principal tasca del grup d’experts és proposar accions concretes que ajudin tant a detectar l’alumnat amb un alt rendiment en aquestes matèries i a potenciar les seves capacitats, així com a oferir vies de sortida per a promoure les vocacions i potencialitats dels i les alumnes.
Entre les propostes del grup de treball hi ha la possibilitat que l’alumnat d’altes capacitats pugui fer estades en laboratoris, en parcs de recerca, en campus científics, així com entrar en contacte directe amb reconeguts científics i matemàtics de prestigi nacional. Altres vies també contemplades són la incentivació a través de beques.
Detecció d’altes capacitats científiques
Segons dades del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, en els darrers anys l’alumnat inscrit en carreres tècniques ha baixat en un 18%, i en les carreres científiques i matemàtiques gairebé un 17%. Un dels fets que explica aquesta dada és la davallada d’estudiants en les modalitats de batxillerat científic i tecnològic. L’actual curs 2009-2010, 38.608 alumnes cursen la modalitat de Ciències i Tecnologia de batxillerat.
Amb la creació del grup de treball, es volen detectar els casos d’excel·lència ja a l’educació primària i promoure un seguit d’accions per al seu desenvolupament a la secundària i als ensenyaments postobligatoris.
És palès que entre els i les alumnes hi ha vocacions científiques, però sovint no es troben els millors camins per potenciar-les. Un dels motius és el currículum i la metodologia docent actual, que en ocasions fa més èmfasi en aspectes memorístics que no pas en processos d’interpretació i deducció. És per això que caldrà treballar per exemple, per promoure la metodologia científica i la recerca en altres àrees com les ciències humanes o socials, per potenciar en els currículums de forma rellevant els continguts de ciències, tecnologia i matemàtiques.
La tasca del professorat dels centres és important a l’hora de detectar les potencialitats entre l’alumnat, i és per això que el programa per a la promoció de l’excel·lència incideix en el sector docent. Es proposa, per exemple, que el professorat estimuli les vocacions científiques, sobretot entre les dones i l’alumnat no nadiu, menys present en l’àmbit científic.
Altres recomanacions per al professorat incideixen en la importància de fomentar les xarxes d’intercanvi i en oferir un marc flexible de formació permanent per al professorat. El darrer curs, 13.613 docents van fer formació en l’àmbit de la ciència (6.818), la tecnologia (1.727) i les matemàtiques (5.068). La previsió de formació per aquest curs és de 8.693 persones en aquests mateixos àmbits.